> سرفصل دروس كارداني پيوسته الكتروتكنيك- برق صنعتي
صفحه اصلی آیین نامه ها و سر فصل رشته ها سرفصل دروس كارداني پيوسته الكتروتكنيك- برق صنعتي

منو اصلیسرفصل دروس كارداني پيوسته الكتروتكنيك- برق صنعتي PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۵۳

 

سرفصل دروس كارداني پيوسته الكتروتكنيك- برق صنعتي

دروس عمومي

عنوان درس

تعداد واحد

پيشنياز

نظري

عملي

معارف اسلامي 1

2

-

-

اخلاق و تربيت اسلامي

2

-

-

زبان فارسي

3

-

-

زبان خارجي

3

-

زبان پيش دانشگاهي

تربيت بدني 1

-

1

-

جمع 11 واحد

 

دروس تخصصي

عنوان درس

تعداد واحد

پيشنياز

نظري

عملي

رياضي كاربردي

2

-

رياضي عمومي

ايمني در برق

1

-

-

آز ماشين1

-

1

-

آز ماشين2

-

1

آز ماشين1

ماشين الكتريكي سه فاز

2

-

فيزيك الكتريسيته و مغناطيس

ماشين الكتريكي مخصوص

2

-

ماشين الكتريكي سه فاز

مباني سيستم هاي قدرت

2

-

ماشين الكتريكي سه فاز

كنترل صنعتي

2

-

مباني ديجيتال*

آز كنترل صنعتي

-

1

كنترل صنعتي

كارگاه ­مدار فرمان

-

1

-

كارگاه سيم­پيچي(1)

-

1

-

كارگاه سيم­پيچي(2­)

-

1

كارگاه سيم­پيچي(1) ماشين الكتريكي سه فاز *

اصول سر­پرستي

2

-

-

كارآفريني و پروژه

1

1

-

كار آموزي

-

2

ترم آخر

جمع 23 واحد

 

دروس اصلي

عنوان درس

تعداد واحد

پيشنياز (همنياز)

نظري

عملي

تحليل مدارهاي الكتريكي

3

-

رياضي كاربردي*

آز مدارهاي اكتريكي

-

1

تحليل مدارهاي الكتريكي

الكترونيك عمومي

3

-

-

آز الكترونيك عمومي

-

1

الكترونيك عمومي

الكترونيك صنعتي

3

-

الكترونيك عمومي

آز الكترونيك صنعتي

-

1

الكترونيك صنعتي

آز اندازه گيري اكتريكي

1

-

هيدروليك و پنيوماتيك

2

-

فيزيك عمومي

آز هيدروليك و پنيوماتيك

-

1

هيدروليك و پنيوماتيك*

كاربرد رايانه در برق

1

1

آز مدارهاي اكتريكي*

مباني ديجيتال

2

-

الكترونيك عمومي

آز ديجيتال

-

1

مباني ديجيتال

كارگاه­ورق كاري وجوشكاري

-

1

-

زبان­فني

2

-

زبان خارجي

مكانيك كاربردي

2

-

فيزيك عمومي

کارآفرینی

2

جمع 29واحد

 

دروس پايه

عنوان درس

تعداد واحد

پيشنياز

نظري

عملي

رياضي عمومي

2

-

-

فيزيك عمومي

2

-

-

فيزيك الكتريسيته و مغناطيس

3

-

فيزيك عمومي

جمع 7 واحد

 

دروس جبراني و پيش دانشگاهي

عنوان درس

تعداد واحد

پيشنياز

نظري

عملي

-

-

2

رياضي پيش دانشگاهي

-

-

2

فيزيك پيش دانشگاهي

-

-

2

زبان پيش دانشگاهي

-

-

2

مباني كامپيوتر و برنامه نويسي

كار و دانش

-

2

مدارهاي الكتريكي

كار و دانش

-

2

ماشين DC

كار و دانش

-

2

ماشين AC

جمع 14 واحد

 

دروس انتخابي

عنوان درس

تعداد واحد

پيشنياز

نظري

عملي

تكنولوژي عايق هاي فشار قوي

2

-

فيزيك الكتريسيته و مغناطيس

روشنايي فني

2

-

-

رله و حفاظت

2

-

كنترل صنعتي

مباني سيستم هاي قدرت *

كارگاه شبكه هوايي

-

2

-

كارگاه كابل و مفصل

-

2

-

كارگاه تاسيسات الكتريكي

-

2

-

كاربرد ميكرو كنترلر ها

-

2

مباني ديجيتال

جمع 14 واحد